Thông báo vv Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH)

Cập nhật: 2024-05-17 17:30:37

Lượt xem: 85

Thông báo vv Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH) năm 2024


Các bài viết khác

Đối tác - Khách hàng