Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 2), Thông báo đề cử ứng cử chức danh thành viên HĐQT, Tài liệu đại hội

Cập nhật: 2023-05-30 09:34:37

Lượt xem: 221

Căn cứ thông báo mời dự Đại hội số 05/TB-PVCDH-HĐQT ngày 05/05/2023, vào hồi 09 giờ 05 phút, ngày 29/05/2023, tại Hội trường trường Cao đẳng Hàng Hải, số 498 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải I, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVC Duyên Hải được tổ chức, với sự  mặt của 8 cổ đông, đại diện cho 5.577.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC Duyên Hải, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty PVC Duyên Hải với thành phần tham dự như trên là không đủ điều kiện tiến hành.


Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty PVC Duyên Hải, cụ thể như sau:

1.      Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 05/06/2023 (Thứ 2).

2.      Địa điểm họp: Hội trường Trường Cao đẳng Hàng Hải, số 498 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải I, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

3.      Thành phần tham dự: Các cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/4/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải .

4.      Nội dung chính của Đại hội (*):

4.1        Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

4.2        Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023;

4.3        Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

4.4        Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhận năm 2022;

4.5        Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

4.6        Tờ trình về quyết toán lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trả lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;

4.7         Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;

4.8         Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;

4.9         Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

5.      Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

-    Thông báo mời họp/Thư mời họp;

-    CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu bản gốc (đối với cá nhân) và/hoặc bản sao Giấy CN ĐKKD (đối với tổ chức);

-    Giấy ủy quyền bản chữ ký gốc theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty PVC Duyên Hải (nếu có).

6.      Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ, mẫu giấy ủy quyền… được đăng tải trên Website của PVC Duyên Hải theo địa chỉ: www.petroduyenhai.vn

7.      Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải

Điện thoại số: (0225). 3. 262436       

Bà Trần Thị Lan Anh – Phòng TCHC           Điện thoại: 0963.678.268

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự họp đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

 

Trân trọng cảm ơn./. 

Giấy ủy quyền, Thông báo ứng cử, đề cử UV HĐQT; Tài liệu sửa đổi bổ sung (Lần 2) kính mời Quý cổ đông tham khảo tại: 

https://drive.google.com/drive/folders/14iFOOASXMvCfTA29ptTUPHfBhS-jp3T5?usp=sharing

Các bài viết khác

Đối tác - Khách hàng