Thông báo vv Mời tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH)

Cập nhật: 2024-05-17 17:23:03

Lượt xem: 95

Thông báo vv Mời tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH)


Tài liệu đại hội quý cổ đông tham khảo tại đường link: https://drive.google.com/file/d/1n8lzeYcr8yM3bKOxTaDzFcLnhWdz_yjc/view?usp=sharing

Các bài viết khác

Đối tác - Khách hàng