Biên bản, nghị quyết đại hội cổ đông thường niên Công ty PVC Duyên Hải năm 2023

Cập nhật: 2023-06-15 22:39:18

Lượt xem: 317

Ngày 05/06/2023 Công ty Cổ phần đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 2). 


Nội dung diễn biến đại hội, biên bản, Nghị quyết đại hội kính đề nghị Các quý cổ đông quan tâm vui lòng truy cập liên kết sau:

https://drive.google.com/drive/folders/16g5k1gBM8PXlwo1J_n_l7oOb3WCloKX5?usp=sharing

Các bài viết khác

Đối tác - Khách hàng