• Thi công hạng mục xây dựng tuyến cống nước thải tại Hải Phòng

Thi công hạng mục xây dựng tuyến cống nước thải tại Hải Phòng

Thi công hạng mục xây dựng tuyến cống nước thải: Tuyến 2, tuyến 3 và kênh An Kim Hải, tuyến cống hộp Phương Lưu Dự án đầu tư xây dựng Hợp phần Thoát nước mưa và Hợp phần Thoát nước thải thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và xử lý chất rắn Hải Phòng, giai đoạn I.

- Vai trò: Nhà thầu thi công

- Hạng mục thi công: Xây dựng Tuyến HDPE DN630 từ cọc P2.14+7,99m về trạm bơm NEPS 1 dài khoảng 481,39m

- Giá trị thực hiện: 7,4 tỷ đồng

- Vai trò: Nhà thầu thi công

- Hạng mục thi công: Xây dựng Tuyến HDPE DN630 từ cọc P2.14+7,99m về trạm bơm NEPS 1 dài khoảng 481,39m

- Giá trị thực hiện: 7,4 tỷ đồng

Đối tác - Khách hàng